Úrad kontrolóra menového platu

8782

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Ing. Ernest Barát Hlavný kontrolór§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

  1. Alameda výskum
  2. Nové id e-mailu
  3. Coinbase dostupnosť
  4. Aké je minimálne množstvo bitcoinu, ktoré môžete poslať
  5. Vyhľadajte produkt 543 a 36 weegy
  6. História cien akcií irídia

2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2.

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra ?

Úrad kontrolóra menového platu

Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 od 01.01.2013. V zápisnici zo zasadnutia OZ bol uvedený samostatný bod č. 6 programu, týkajúci sa platu starostu obce.

Úrad kontrolóra menového platu

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: 11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10.

Úrad kontrolóra menového platu

Je odmena hlavného kontrolóra súčasťou jeho platu (napr. ako osobný príplatok) alebo je to riadna odmena vyplatená mesačne, štvrťročne, polročne za prácu navyše?.

2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 1/2015 Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky, Útvar hlavného kontrolóra Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č.

2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Je hlavný kontrolór, ktorý nepodpísal s obcou pracovnú zmluvu považovaný za hlavného kontrolóra a je aj napriek nepodpísanej pracovnej zmluve zamestnancom obce od 1.1.2016, tak ako to schválilo obecné zastupiteľstvo? Určenie mesačného platu hlavného kontrolóra je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy. Zastupiteľstvo samosprávneho celku je najvyšším zastupiteľským orgánom.

(5) Obecné  1. jan. 2019 Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5). kontrolórovi obce bez preukázania výsledkov dohodnutej činnosti týkajúcej sa zavedenia meny euro,.

Mestský úrad v Hurbanove sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti: sekretariát, finančné oddelenie, správne oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie kultúry, úsek služieb, mestská polícia, spoločný obecný úrad – stavebný úrad, spoločný obecný úrad – školský úrad, materská škola, centrum voľného času. Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. Feb 12, 2016 · Výpočet platu a odmeny. Výška platu hlavného kontrolóra predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

koľko je 1 palec vody v pohároch
čo je to centrálna procesorová jednotka, ako to funguje v systéme
ako spravovať zariadenia na účte google
môžem inkasovať bitcoiny
sa kontakty lite na stiahnutie

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 od 01.01.2013. V zápisnici zo zasadnutia OZ bol uvedený samostatný bod č. 6 programu, týkajúci sa platu starostu obce.

1. Nesprávne zaokrúhlenie tarifného platu a príplatkov pri skrátenom úväzku Podrobnejší opis kontrolného zistenia. Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods.

1. mar. 2021 Plat hlavného kontrolóra. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 261/6 zo dňa 09.12.2013 určilo mesačný plat 

Feb 18, 2019 · POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mestské zastupiteľstvo rokovalo minulý týždeň aj o odmene hlavného kontrolóra Mariána Sičáka za minulý rok. K platu, ktorý má zo zákona, môžu schváliť poslanci najviac tridsať percent navýšenie. Navrhli dvadsať. Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č.

2 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10.